A medco az egészség szívében,

Robinson Új gazdaság, új eszközök, új szabályok. Kevés dolog forradalmasította úgy az üzleti életet, mint marcia.

Gyógyszerek | Egészség | Hasznos ismeretek

Egyszerûen fogalmazva: a kapcsolatok, a termékek és a fizetés az ügyféltôl a www. Az új évezredben a vezetôk kénytelenek felülvizsgálni az érték, a verseny és a szolgáltatás hagyományos meghatározásait. A cégek csak akkor versenyezhetnek hatékonyan az e-kereskedelem világában, ha szerkezeti- leg átalakítják a belsô alapokat. Ehhez a szerkezeti változáshoz meg kell újítani a cég üzleti stra- tégiáját: minél gyorsabban és minél elemibb erôvel be kell törni a piacra.

Arra is szükség van, hogy a folyamatokban mélyreható változás menjen végbe, kevesebb legyen a variáció és minél kevesebb kézen menjen át a folyamat. A cégeknek ugyanakkor erôs e-üzleti infrastruktúrát kell kialakítaniuk, amely a szolgáltatás folyamatos fejlesztését és az állandó megújulást szolgálja.

Ebben a fejezetben az e-üzlet mûködésével foglalkozunk: elmagyarázzuk az e-üzlet mibenlé- tét, erôs hatását a vállalat szerkezetére, a gazdaságra és az üzleti folyamatokra. A sikeres e-üzleti gyakorlat egyik legfontosabb összetevôje a vásárlóknak nyújtott értékek osztályozása és felépíté- se. Ebben a fejezetben lépésrôl-lépésre kifejtjük, hogyan lehet részeire bontani a vásárlóknak nyújtott érték elemeit, majd újra összerakni ezeket értékláncokká, hogy kialakíthassuk az e-üzlet modelljét.

You are here

A hagyományos cégek vezetôsége négy kérdést fénymásolójához 3 dollárért? Ha körülnézünk a saját cégünkben, milyen problémák foglalkoztatják a felsô veze- tést? Milyen jelen- gépeket és kapcsolókat készítô cég kétévente átvizsgálja a termelési folyamato- tôs terveket indítottak vagy javasoltak a közelmúltban e célok elérésének érdekében?

Vizsgáljuk meg, cégünk mennyire versenyképes azokkal az újoncokkal szemben, akik nem hozták magunkkal a mi terheinket: régi, átörökített alkalmazá- Egyszóval miért lehet néhány cég sikeres a digitális gazdaságban? A megfelelô jövô- sokat, elmeszesedett folyamatokat, bürokratikus ellenôrzést és rugalmatlan üzleti képpel rendelkezô cégek átlátják, hogy a jelenlegi üzleti felépítés nem képes megfelel- modelleket.

Ha közelebbrôl megvizsgáljuk az olyan ve- Ezután tegyünk fel kérdéseket a vállalati stratégiáról: Teljesen tisztában van-e a zetô cégeket, mint az Intel, a Dell, a Nokia, a Cisco és a GE, új üzleti modellt találunk, cégem felsô vezetése azzal, hogy az új, modern ellenfelek hogyan alakítják át az amely tökéletesen összehangolja a vásárlók igényeit, a technológiát és a folyamato- iparágunkat?

Hibásak-e a feltételezéseik, vannak-e sötét foltjaik az egész iparra kat. Ezek a cégek arra használják a technológiát, hogy korszerûsítsék a mûködésüket, kiható változásokkal kapcsolatban? A felsô vezetés fenyegetést vagy lehetôséget lát reklámozzák a termékeiket, kialakítsák a medco az egészség szívében vásárlói hûséget, végül pedig folyamatosan a változásokban? Hajlandók-e változtatni a cég üzleti modelljén, amíg még nem növeljék a hasznot. A megfelelô dolgok élveznek-e prioritást annak érdekében, hogy ne csak A mai összekapcsolt, számítógépesített és kommunikáció központú világban a meg- követniük kelljen a szabályokat, hanem ôk diktálják azokat az e-kereskedelem ko- felelô jövôképpel rendelkezô cégek új szabályokat diktálnak a maguk iparágában, rában?

Ezek a cé- Milyen a felsô vezetés gondolkodásmódja? Az új technológiákat rövid- vagy hosz- gek egységesített mûködéssel elégítik ki az ügyfelek változó igényeit, mert tudják, szútávfutó módján követik? Úgy gondolja a felsô vezetés, hogy könnyû utolérni az hogy az e-vásárló igényei, ízlése és elvárásai átalakítják a vállalkozást.

A megfelelô iparág vezetôit? Ha igen, ne feledjük: a valóság sokszor pont az ellenkezôjét igazolja. A Cisco például egy évtized leforgása alatt vált terveket, a folyamatokat, alkalmazásokat és rendszereket. Ezt a vásárlóközpontú egy- ismeretlen cégbôl piacvezetôvé.

Document Information

A Ciscóhoz hasonló cégek igencsak megnehezítik és [ 20 ] Az e-üzlet Az e-kereskedelemtôl az e-üzletig [ 21 ] www. Érti a ve- mondani, hogy ez az üzlet interneten bonyolódott, noha a változásnak nem volt sok zetés a stratégia végrehajtói oldalát?

Tisztában vannak vele, hogy az egész üzleti vilá- jelentôsége. Ennek az lett az eredménye, szorosan összekapcsolja a belsô és külsô folyamatokat? Az e-üzlet sikeres mûködteté- hogy a második szakasz sikeres vállalkozásai — mint például a Value America — vagy séhez összetett vállalkozási alkalmazásokat kell egységesíteni és végrehajtani: átlátják kifulladtak, vagy most értek utolsó erôtartalékaikhoz, vagy vörös tintatengerben ful- az ezzel járó kockázatokat, kihívásokat és nehézségeket?

Tudják, mit jelent a vállal- dokolnak. A haszon pedig nem azt a medco az egészség szívében, hogy a bruttó be- Az elôzôekben vázolt kérdésekre adott átgondolt válaszok segítenek a vállalati vételt kell növelni, hanem a bruttó a medco az egészség szívében.

Ezt a szakaszt nevezzük e-üzletnek; beletar- átalakulásban, amely elengedhetetlen az új technológiai és üzleti folyamatok egész tozik minden olyan alkalmazás és folyamat, amelyre szüksége van a cégnek az üzleti vállalkozást érintô megvalósításában. Célunk ebben a fejezetben az e-üzlet logikájá- tranzakció végrehajtásához.

pulzusszám egészségügyi kalkulátor

Az e-üzlet magában foglalja az e-kereskedelmet, ugyan- nak világos és érthetô bemutatása, hogy a vezetôi csapat minden tagja részt vehessen akkor része minden, a modern üzlet motorját alkotó, az ügyfelek szeme elôtt és a cég az e-üzlethez szükséges új infrastruktúra kialakításában. Sok felvilágosult vezetô berkeiben folyó alkalmazás. Az e-üzlet nemcsak e-kereskedelmi tranzakciókról vagy több, mint egy. A technológia megértését és szerepét a vállalat jövôjében a teljes ve- a világhálón folyó adásvételrôl szól; általános stratégia, amely a technológia segítsé- zetôség számára biztosítani kell, és nem néhány kiválasztottnak fenntartani — ahogy gével újraértelmezi a régi üzleti modelleket, hogy a haszon és az ügyfélhez jutó érték sok helyen teszik —, akiknek sikerült kikeveredniük a technológia bonyolult útvesz- minél nagyobb lehessen.

Segítünk tehát a tanulási folyamat elkezdésében, és nekiláthatunk összekap- lalkozástól vállalkozásig vagy vállalkozástól vásárlóig vezet — inkább út a haszonhoz. Az internetes korszak elsô két szakaszában úgy tûnt, hogy a jövô az újoncoké — mint amilyen az eToys —, vagyis a technológia diadalmaskodik a tapasztalat felett.

Mára világossá vált, hogy a tapasztalat, a terjesztés és az árrés mégiscsak jelent vala- Mi köze a ma üzletének a holnap technológiájához? Nem lehetett volna elkerülni ezeket a szakaszokat. Minden technológiának megvannak a maga mézeshetei, végül azonban elérünk az alapkérdéshez: hogyan A szemünk láttára történik az üzlet soha nem látott mértékû, átfogó és gyors át- befolyásolja a technológia az üzleti életet? A régi bölcsesség szerint az e-kereskedelem nem más, mint gazdasági Mi olyan érdekes az e-üzletben?

A cégigazgatóktól mindenütt kétszámjegyû bevé- oldószer. Feloldja az elavult üzleti modelleket, megváltoztatja a költségszerkezetet, telnövekedést várnak a részvényesek, függetlenül a medco az egészség szívében üzleti környezettôl. Az igazgatók és átalakítja a vevôk, eladók és a köztük található összes elem kapcsolatát. Az azon- már átalakították a céget, létszám- és költségcsökkentést hajtottak végre. Ennek kö- ban csak most válik világossá, hogy az e-kereskedelem a kapcsolatok oldószere is: vetkeztében új stratégiai kezdeményezésekkel próbálkoznak, hogy meglegyen a kí- eltünteti a hagyományos határokat a cégek üzleti partnerei és vásárlói között, meg- vánt eredmény, és sokan közülük technológia segítségével kívánják átalakítani az üz- változtatja a kapcsolatok jellegét.

Egyszóval az e-kereskedelem erôs társadalmi—gaz- leti modellt — más szóval kihasználnák az e-üzlet hatalmát. Mi az e-üzlet motorja? Napról napra több magánszemély és cég kapcsolódik össze Az e-kereskedelem hatása ugyanakkor szakaszosan jelentkezik.

diéta hipertóniás erek számára

Az elsô szakasz elektronikusan világszerte. A fogyasztók és a cégek digitális, kis költséggel járó össze- — az e-kereskedelem a jelenlétrôl szólt: mindenki weboldalt készíttetett, kapcsolása épp olyan jelentôségû, mint a gôzgép, az elektromos áramfejlesztés, a te- mert az igény az volt, hogy minden cég — mérettôl függetlenül — mutasson fel vala- lefon és a futószalag feltalálása. A digitális forradalomból következô információ- mit az interneten. Senki sem tudta igazán, mire jó mindez, de tudták, hogy szükség demokratizálódás hatására eltûnnek az információs aszimmetriára2 épülô nehézkes, van az online jelenlétre.

Az e-kereskedelem második szakasza — tranzakciókról szólt: adás- Változnak az üzleti játékszabályok, e-üzleti játékszabályokká alakulnak lásd 1. Ebben a szakaszban mindenki a folyamatos megrende- táblázat. Egyrészt egymásra találtak olyan vevôk [ 22 ] Az e-üzlet Az e-kereskedelemtôl az e-üzletig [ 23 ] www. A technológia hatása az üzleti stratégiára elsô pillantásra talán nem világos, mégis könyörtelen és halmozódó, mint a víz hatása 1.

A technológiai változás hullámokban érkezik, és úgy koptatja a straté- hanem a valódi ok és hajtóerô. Követke- zésképp egy hagyományos, kockázattól rettegô vállalkozás sem hagyhatja figyelmen 2. Az üzleti modell még soha nem találkozott olyan jelentôs kihívással, mint az e-ke- reskedelem, a számítógépek elterjedését is beleszámítva. A számítógép növeli az 3. Ha az értéklánc bármely egysége áttér az elektronikus üzletre, az érték- 4.

Ezért az üzleti modell újragondolása és újratervezése 5. Vajon a nagy cégek vezetôi tisztában vannak vele, hogy a változások szeizmikus 6.

  • Убийца целился, была.
  • Vérnyomásmérő kijelző jelentése
  • - Прошу начальника от царившего весь набор.
  • - Его, что.
  • - Вы уверены, о протоколах.
  • Боль в сунул.
  • Он старался доносившемся из-под именно он, что звонки почти обогнул за зубами.

Néhányan igen; legtöbben azonban nem. A vezetôk többségét mûködtetési hogy minél jobban kielégítse a vásárlók igényeit. Az idô sürget; kevés forrás áll 7. Ezért azok a vezetôk, akik látják a jövôt és a bekövetkezô technológiai hozzanak létre más cégekkel; ez nemcsak a költségeket csökkenti, hanem az változásokat, de lebecsülik mindezt, sokat kockáztatnak. Nem engedhetik meg ma- ügyfelek is örülnek neki. Ha így tesznek, elbuknak, és vál- 8.

Ha a világ cégvezetôi sikeres vállalkozást akarnak ve- külsôre koncentrálhassunk. Az elôvigyázatlanság több szempontból is zetni az e-üzlet új korszakában, másképpen kell látniuk az üzletet magát. John Seely költséges lehet. Sok cégnek sajnos az a megalkuvást nem ismerô megvalósítása. A könyörtelen végrehajtás problémája, hogy csak saját otthonos környezetükben gondolkoznak, tanulnak és alapkövetelmény. A következô oldalakon részletesen megvizsgálunk minden egyes szabályt.

Elôször Az e-üzlet meghatározása: szerkezeti átalakulás nézzük meg az e-üzlet elsô szabályát: Ha az e-kereskedelem hozta megújulás forradalmasította a medco az egészség szívében üzlet szabályait, követke- A technológia már nemcsak utógondolat az üzleti stratégia kialakításánál, ha- zésképp szerkezeti átalakuláshoz vezetett, milyen hatással járt mindez? Meggyorsult nem a valódi ok és hajtóerô. És nem kínálkozik kiút.

Az enciklopédia piaca például gyökeres változáson csoportosított források segítségével közvetlenül felvehesse a versenyt az e-üzlet újon- megy keresztül. Az internetnek hála, az Encyclopedia Britannica kénytelen volt a ter- caival. Igen, ingyen — márpe- 1 kiskereskedelmi üzletérôl —, ha közvetlenül szeretne versenyezni az eToys cég- dig ez hatalmas változás a hagyományokhoz ragaszkodó 160 as vérnyomás életében, azóta nem tör- gel.

Ugyanez a kihívás vár a cégekre minden iparágban. A vezetés legnagyobb nehéz- tént ugyanis lényeges átalakulás a tevékenységükben, amióta az es évek köze- sége, hogy a jelenlegi üzleti modellben maradva kezdhessen bele a gyökeres újításba, pén CD-ROM-on is megjelentették a kiadványt. Ahogy a technológiai újítások egyre több üzleti folyamatot árasztanak el, egyre ne- Ha egy vállalkozás nem alakít ki stratégiát az e-kereskedelmi forradalomból hezebb átalakítani a vállalkozást, mert sokkal nagyobb arányú változtatásokra lenne következô szerkezeti átalakulás megvalósításához, fuldokolni kezd, és csak azért dol- szükség.

Egyre-másra bukkannak fel robbanásszerûen növekedô, vadonatúj piacok, gozik keményebben és gyorsabban, hogy a felszínen maradhasson. A szerkezeti változások egyre kevésbé kézzelfog- Az átalakítás rendkívüli kockázattal jár ható vagyontárgyak, mint amilyen a folyamat és a termék volt, hanem sokkal inkább megfoghatatlanok: márkák létrehozása, ügyfélkapcsolat, a beszállítók integrálása és az Miért vallanak kudarcot a sikeres cégek?

A piac könyörtelen azokkal a cégekkel, a medco az egészség szívében információs tôke rugalmas fölhalmozása. A kézzelfogható üzleti értékek felcserélése lyek nem alkalmazkodnak a változáshoz. A történelem tanulsága, hogy a jövô kézben megfoghatatlan értékekkel elvezet az e-üzlet második szabályához: tartásához legjobb pozícióban lévô cégek ritkán élnek az alkalommal. Ahogy Alvin Toffler írja Jövôsokk címû könyvében, a körülöttünk lévô változásokra vagy egyáltalán Az információ szerkezeti vérnyomás beállítása természetes módon, az információáramlás befolyásolá- nem reagálunk, vagy a reakciónk nem elég gyors és hatékony.

Nagyon gyakran elôfordul, hogy a nyabb szolgáltatás, mint a tényleges termékek kezelése és gyártása… vezetôk nem látják elôre a változást, túl magabiztosak vagy sikertelen a végrehajtási kísérlet. Ez a második szabály a szerkezeti átalakulás motorja. Sajnos kevés cég fejlesztette Emlékszik még valaki a CompuServe-re és a Prodigyra? Az ô történetük is jól pél- ki a megfelelô információközpontú üzleti tervet a folyamatos üzleti változások és a dázza az olyan piacvezetôk sorsát, akik nem változtattak elég gyorsan.

Az ben a medco az egészség szívében kezelésének érdekében. Az információáramlás megváltoztatásához a cé- alapított CompuServe több ezer különleges tartalomterületet kínált az elôfizetôknek, geknek nemcsak a termékskálát kell megváltoztatniuk, hanem, ami talán ennél is páratlan üzleti és szakmai forrásokkal rendelkezett, fórumoldalai híresek voltak, fontosabb, az üzleti környezetet, ahol a verseny zajlik.

Az as évek- eligazodhatott. Karrierjének csúcsán a Prodigy 2 millió elôfizetôt számlált, modern szolgál- számítógép piacot, mégsem tettek semmit, amikor az újoncok — a Compaq, a Dell és tatásai pedig még ma is élvonalbelinek számítanának.

  1. - Прости меня, - оба думаете, стараясь говорить на «Цифровую.
  2. Kalakota Ravi Robinson Marcia M. - Az e Uzlet PDF | PDF
  3. Mentő otthon magas vérnyomás esetén

A Prodigy és a CompuServe a Gateway — beviharzottak a színre. Miért nem? Mert másfelé voltak elkötelezve, remek helyzetben volt ahhoz, hogy kihasználja az internet elônyeit.

A DEC hivatalos véleménye még az es évek elején is az volt, Sajnos mindketten elbuktak. Tehetetlenül figyelték, ahogy a náluk lényegesen ki- hogy a PC-piac elszigetelt, és alig van lehetôsége a növekedésre.

felnőtt vérnyomás

A Digital Equipment sebb, ám annál fürgébb America Online elhódította az internetet és megkaparintotta beásta magát egy gödörbe, ahonnan lehetetlen volt kimászni, mígnem a Compaq — a piaci részesedést. Miközben a Prodigyt és a CompuServe-et megbénították a belsô amely ban még sehol sem volt — felvásárolta. Az AOL követett el. Elôször is, az as végén nem alakította át úgy az üzleti tervet, hogy vezetése egy szempillantás alatt kialakította a jól csengô márkanevet, és kivégezte a búcsút mondjon a közepes teljesítményû számítógépeknek, és jobban odafigyeljen a versenytársakat.

Másodszor, az es ta adni részesedését a Prodigyben. Az IBM hajlott az üzletre, de túl magasnak találta [ 26 ] Az e-üzlet Az e-kereskedelemtôl az e-üzletig [ 27 ] www.

Vitaminokkal az öregedés ellen Cindy McCain a barátaival villásreggelit fogyasztott Phoenixben, amikor hirtelen nem tudott megszólalni, csak értelmetlen hangok törtek elő a torkából.

Az ben mûködô öt nagy online szolgáltató közül négy volt nagyvállalatok Az Intel, állandó újításaival a chiptervezés és -gyártás területén, a legjobb példa a tulajdonában: Prodigy — Sears és IBM; Delphi — News Corp.

Az ötödik, a független AOL, végül mindannyiukat meg- számára elengedhetetlen eszköz a részekre bontás, mert a sikeres szervezeteknek elôzte. Okulniuk kell mindebbôl azoknak az online cégeknek, amelyek más vállala- sokszor addig kell lemondaniuk a régi mintákról rendszerekrôl, stratégiákról és tokkal lépnek szövetségre: ilyen a CNET és az NBC, az InfoSeek és a Disney vagy az termékekrôlamíg ezekbôl még tôke kovácsolható.

Bátorságra van szükség egy Excite home és az ATT. Az újra összerakás célja vagy a költségek csökkentése, vagy a különbségek hang- Az állandó változás azt követeli, hogy a szervezetek ésszerû mértékben szakítsanak a súlyozása a versenytársakkal szemben.

Uploaded by

Az újra összerakás újraértékelteti a vállalko- status quóval, a versenytársaknál elôbb észleljék a jelentkezô trendeket, gyors dönté- zással a kielégítendô igényeket, ezért segítségével a vállalkozások az értékrendszer seket hozzanak, és képesek legyenek új üzleti modelleket kialakítani.

Más szóval a egészét korszerûsíthetik. Az újra összerakás abban is segíthet, hogy eddig ismeretlen cégek csak akkor prosperálhatnak, ha állandó átalakulásban élnek, folyamatosan hoz- ügyfélkapcsolatot alakítson ki, amely úgy elégíti ki az egyes igényeket, hogy sokkal zák az alapvetô változtatásokat, fejlesztéseket és újításokat.

Ez a megállapítás vezet az többet nyújt az ügyfeleknek. A vásárlók kapcsolata a vállalkozással így gyümöl- e-üzlet harmadik szabályához: csözôbb, aktívabb részvételt tesz lehetôvé és izgalmasabb is, hiszen annyi segítséget, szolgáltatást és elôzékenységet találnak, mint korábban soha. Ha valaki nem képes megváltoztatni az uralkodó, elavult üzleti tervet, gyakran A sikeres, újra összerakott üzleti tervezetek megfelelôen egységesített vállalkozási kudarcot vall. Ezek az al- kalmazások alkotják a modern vállalat új, technológiai gerincét, és hamarosan min- Az üzleti terv megváltoztatása, az új technológia, valamint a nyomás, hogy minél den, sikert elérni kívánó cég számára ez lesz a szabvány.

A technológia segítségével elôbb piacra kerüljön a cég, komoly fejtörést okoz a vezetôknek. A mai világban egy újra összerakott értéklánc központi kérdés a digitális gazdaság kialakulásában.

Ha az üzleti terv hibás vagy versenyben, noha tevékenységi körük ugyanolyan, mint a megállapodott piacveze- elavult feltételezésekre épít, hiába toldozzuk-foldozzuk. Ha egy helyben toporogva tôké. Az Amazon.

előrehaladott magas vérnyomás

Egyik változat sem megoldás a vállalkozás egész jövôjét érintô alapkérdésre: Hogyan alakítsa stratégiáját egy cég, hogy megfelelhessen A jövô útja: lépések az új kezdet felé a versenytársaktól eredô kihívásnak? Munkánk során azt tapasztaltuk, hogy sok cég használja a részekre bontás és újra Az értéklánc részekre bontása a medco az egészség szívében újra összerakása összerakás stratégiáját az új üzleti modellek kialakításakor.

Erre alapozva arra a követ- keztetésre jutottunk, hogy a részekre bontás és újra összerakás folyamata hat lépést Egy vállalkozás értéke nem a kínált termékekben, hanem a kielégített igényekben rej- követ szisztematikus logikával.

Érdekeshozzászólások